Monday, 21 January 2013

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔အစီအစဥ္ [၂၂.၁.၂၀၁၃](အဂၤါေန႕) အား ယေန႔ မနက္ ၁၀း၀၀ နာ၇ီတြင္ စတင္ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားမွာ အေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၅။ ၾကယ္ပြင့့္ျပထားသည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္ စုအဆင့္အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ားက ေျဖၾကားျခင္း။

(က) ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္၏ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း မသတ္မွတ္မီ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက တည္ရိွၿပီးေသာ ေက်းရြာမ်ား၊လုုပ္ကြင္း လုပ္ကြက္မ်ားကို သစ္ေတာဥပေဒ စည္းကမ္းအရ ေျဖေလ်ာ့မႈျပဳႏိုင္/မျပဳႏိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(ခ) ဦးေက်ာ္ညြန္႔၊ ကၽြန္းလွမဲဆႏၵနယ္၏ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာအုပ္စု ကိုးစုႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေျမဧရိယာမ်ားသည္ သစ္ရာပင္ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ သိုက္ထင္းႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ရိွေနသျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုပိုင္ေျမႏွင့္ လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ ႏွင့္ မည္သည့္ အခိ်န္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ကို သိလိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(ဂ) ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း၊ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္၏ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ကုတင္ဆန္႔ ေဆးရံု၏ ေဆးရံုဝန္ထမ္းအင္အား ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(ဃ) ဦးျမင့္ဦး၊ သနပ္ပင္မဲဆႏၵနယ္၏ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနရာထူးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းေဆး ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေလ့လာေရးခရီးမ်ား ေစလႊတ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားအား ဦးစားေပးေစလႊတ္သည့္မူ ရိွ/မရိွ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(င) ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္၏ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ လံုပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု ေဆာင္ေျပာင္းအ.ထ.က ေက်ာင္းခဲြကို အ.ထ.က ေက်ာင္းအျဖစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ အဆင့္တိုးျမင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(စ) ဦးထန္းလိန္း၊ မင္းတပ္မဲဆႏၵနယ္၏ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ အားကစားကို စြမ္းရည္တစ္ရပ္ (ဘာသာရပ္တစ္ခု) အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း။

(ဆ) ဦးေဇာ္ထြန္း၊ လပြတၱာမဲဆႏၵနယ္၏ ပညာေရးေကာလိပ္သင္တန္းဆင္း လက္ရိွဘဲြ႕ရ အေထြ ေထြေက်ာင္းလုပ္သားမ်ား မူလတန္း၌ သင္ၾကားေရးတာဝန္ယူထားရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမင့္ တာဝန္ေပးႏိုင္ပါရန္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(ဇ) ဦးသန္းစိုး၊ သာစည္မဲဆႏၵနယ္၏ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ရမ္း-မင္းလွကန္၏ အထက္ မွာရိွေသာ ေညာင္တိုကြင္း၊ သမန္းကန္ကြင္း၊ ဇီးေတာကြင္း၊ ၾကက္ေမာက္ကြင္း၊ သာစည္ေလး ေက်ာင္းရြာကြင္း မ်ားအတြင္းရိွ လယ္ေျမမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရရရိွေရးအတြက္ မူလလ်ာထား သတ္ မွတ္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ဆည္ေနရာတြင္ ဆည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ရိွ/ မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(စ်) ဦးသန္းဝင္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္၏ မိုးစပါးေခ်းေငြသီးႏွံအေပၚ အတိုးဆပ္၍ အရင္းေငြ အားတစ္ႏွစ္ဆိုင္းင့ံေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/ မရိွႏွင့္ အတိုးအရင္းစုစုေပါင္းအေပၚမွ ငါးဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားေပးဆက္ၿပီး က်န္ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအား တစ္ႏွစ္ ဆုိင္းငံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/ မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(ည) ဦးေအးေမာက္၊ မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္စာအုပ္ရိုက္ႏိွပ္ ထုတ္ေဝေပးရန္ မည္မွ်အခ်ိန္ယူရပါမည္နည္းႏွင့္ အစိုးရပံုႏိွပ္တိုက္မွ ၾကာမည္ဆိုလွ်င္ ျပင္ပ ပံုႏိွပ္တိုုက္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ရန္ ရိွ/မရိွႏွင့္ အဆိုပါမွတ္တမ္းမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလက္သို႔ ေပးအပ္ႏိုင္ပါမည္နည္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

၆။ ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်င့္သံုးရမည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားသင့္သည့္အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္း သည့္အဆိုတင္သြင္းျခင္း။

၇။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖဲြ႕အစည္းက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း။

၈။ အစည္းအေဝးတတိယေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြး ျခင္း။
(က) ဦးေဖသန္း၊ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္။
(ခ) ဦး……………………………

၉။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း။

၁၀။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တင္သြင္းျခင္း။

၁၁။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းျခင္း။

၁၂။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္း ႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း။

No comments:

Post a Comment