Tuesday, 22 January 2013

အဆိပ္သင့္မည့္ ေရႊ

အဆိပ္သင့္မည့္ ေရႊ

မ်က္ေမွာက္ကမာၻ၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လိုအပ္မႈျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ကမာၻ႔သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔နိုင္ငံတိုးတက္ေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အသာရရိွေရးအတြက္ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္သယံဇာတမ်ားသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးတို႔တြင္ ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနသည္။စြမ္းအင္သယံဇာတသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး၊ ဖဲြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အဓိကက်သည္။ "သံုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ေဘး" ဆိုသလို သယံဇာတသည္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပတတ္လွ်င္ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအား ဖိႏိွပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ မီးေသြးခဲတစ္ခဲမွ်ေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရိွေပ။ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတပံုႀကီးတြင္ခြထိုင္ၿပီး ျပည္သူကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းဖိႏိွပ္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုရန္ေစာင္၊ ေဝဖန္တင္ျပလာသူမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ပို႔ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္မ်ား ကမာၻႀကီးတြင္ စိုးမိုးခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာလူထုတစ္ တစ္ရပ္လံုး မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ရိွခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာကျပဳတ္က်သြားခဲ့ေသာ အီရတ္ႏိုင္ငံအာဏာရွင္အစိုးရ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ႏွင့္ မၾကာခင္က ဘဝနိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့သည့္ လ်စ္ဗ်ားႏိုင္ငံ အာဏာရွင္ ကဒါဖီတို႔သည္ "ေရနံ"ႏွင့္ သယံဇာတကိုျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ အသံုးမျပဳဘဲ မိမိတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အာဏာရွင္မ်ားလက္ထဲတြင္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ရိွေနျခင္းသည္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ က်ိန္စာသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွသိန္းစိန္အစိုးရသည္လည္း ျပည္သူလူထုအား ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္ယႏၲရားတစ္ခုလံုး ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး၊ သူတို႔အာဏာသက္ဆိုးရည္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရခိုင္ ျပည္ရိွ "ေရႊ" သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရတနာသိုကႏွင့္ တျခားစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ ထိုသဘာဝဓါတ္ေငြ႔သိုက္ႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းတို႔သည္ သူတို႔အတြက္ ရတနာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူအတြက္ ငရဲမီးျဖစ္ေနေပသည္။

    ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို မငဲ့ကြက္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အရပ္ဝတ္စစ္အဏာရွင္မ်ားႏွင့္လာၿပီး ေစ်းစကားေနၾကသည္။ "ကိုယ့္အက်ိဴးလို၍ သူ႔အက်ိဳးႏွင့္ညိွ"ဆိုသလို ကိုယ့္အက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္အာဏာကို အသက္ထက္ဆံုး ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရး၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ေကာင္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ခံးစားပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ရခိုင္ျပည္ရိွ "ေရႊ" သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အား တ႐ုတ္ကို ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္အထိ ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ သူတို႔လိုခ်င္ရာရသြားေသာ တ႐ုတ္တို႔ကလည္း အရပ္ဝတ္စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ျပည္သူအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားကို ျပည္ဖံုးကားခ်ပ္ခ်လိုက္႐ံုသာမက ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ကာကြယ္ေျပာဆိုေပးေနၾကသည္။ "ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးျဖင့္ လက္နက္ဝယ္၊ ထိုလက္နက္ျဖင့္ ျပည္သူကိုသတ္" ဆိုသည့္ အာဏာရွင္မ်ား အၿမဲရြက္ဆိုေနေသာ ဂါထာေတာ္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္မွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔သြား၍ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ သံေရးတမန္ေရး ခင္းလိုက္ေသးသည္္။ ထို႔အျပင္ "တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ တိုင္ျပည္အင္းအားရိွမည္"ဟုဆိုကာ ျပည္ပရန္ကိုကာကြယ္ေနသည့္အလား ျပည္သူလူထုမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ေဒသကို ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္။

ယခုအခိ်န္အခါ အရပ္ဝတ္စစ္အာဏာရွင္မ်ားရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္း၊ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရင္းဇစ္ျမစ္သည္"ေရႊ"ဂတ္(စ္)စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ "ေရႊ"ဂတ္(စ္)စီမံကိန္းအား အရပ္သား အေရၿခံဳထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ထိုမွရရိွေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္ဆိုးရွည္စြာအုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အရပ္သားအစိုးရတစ္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္"ေရႊ"ဂတ္(စ္)ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေပသည္။ ယခုလက္ရိွအခိ်န္တြင္ အရပ္ဝတ္တစ္ပိုင္း အာဏာရွင္အစိုးရမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္"ေရႊ"ဂတ္(စ္)ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအား ျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လံုးမွ မိမိတို႔ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုရရိွရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ဒီအတိုင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကမည္ဆိုပါက ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ တာဝန္မေက်သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားပီပီ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ တျခားရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ရရိွရန္ အားလံုးပူးေပါင္း တိုက္ပဲြဝင္သြားၾကပါဟု တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

Written by ေကာင္းေက်ာ္ဇံ
မ်က္ေမွာက္ကမာၻ၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လိုအပ္မႈျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ကမာၻ႔သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္လ
ည္း ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔နိုင္ငံတိုးတက္ေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အသာရရိွေရးအတြက္ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္သယံဇာတမ်ားသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးတို႔တြင္ ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနသည္။စြမ္းအင္သယံဇာတသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး၊ 
 
ဖဲြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အဓိကက်သည္။ "သံုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ေဘး" ဆိုသလို သယံဇာတသည္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပတတ္လွ်င္ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအား ဖိႏိွပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ မီးေသြးခဲတစ္ခဲမွ်ေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရိွေပ။ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတပံုႀကီးတြင္ခြထိုင္ၿပီး ျပည္သူကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းဖိႏိွပ္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုရန္ေစာင္၊ ေဝဖန္တင္ျပလာသူမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ပို႔ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္မ်ား ကမာၻႀကီးတြင္ စိုးမိုးခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာလူထုတစ္ တစ္ရပ္လံုး မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ရိွခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာကျပဳတ္က်သြားခဲ့ေသာ အီရတ္ႏိုင္ငံအာဏာရွင္အစိုးရ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ႏွင့္ မၾကာခင္က ဘဝနိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့သည့္ လ်စ္ဗ်ားႏိုင္ငံ အာဏာရွင္ ကဒါဖီတို႔သည္ "ေရနံ"ႏွင့္ သယံဇာတကိုျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ အသံုးမျပဳဘဲ မိမိတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အာဏာရွင္မ်ားလက္ထဲတြင္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ရိွေနျခင္းသည္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ က်ိန္စာသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွသိန္းစိန္အစိုးရသည္လည္း ျပည္သူလူထုအား ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္ယႏၲရားတစ္ခုလံုး ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး၊ သူတို႔အာဏာသက္ဆိုးရည္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရခိုင္ ျပည္ရိွ "ေရႊ" သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရတနာသိုကႏွင့္ တျခားစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ ထိုသဘာဝဓါတ္ေငြ႔သိုက္ႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းတို႔သည္ သူတို႔အတြက္ ရတနာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူအတြက္ ငရဲမီးျဖစ္ေနေပသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို မငဲ့ကြက္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အရပ္ဝတ္စစ္အဏာရွင္မ်ားႏွင့္လာၿပီး ေစ်းစကားေနၾကသည္။ "ကိုယ့္အက်ိဴးလို၍ သူ႔အက်ိဳးႏွင့္ညိွ"ဆိုသလို ကိုယ့္အက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္အာဏာကို အသက္ထက္ဆံုး ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရး၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ေကာင္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ခံးစားပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ရခိုင္ျပည္ရိွ "ေရႊ" သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အား တ႐ုတ္ကို ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္အထိ ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ သူတို႔လိုခ်င္ရာရသြားေသာ တ႐ုတ္တို႔ကလည္း အရပ္ဝတ္စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ျပည္သူအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားကို ျပည္ဖံုးကားခ်ပ္ခ်လိုက္႐ံုသာမက ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ကာကြယ္ေျပာဆိုေပးေနၾကသည္။ "ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးျဖင့္ လက္နက္ဝယ္၊ ထိုလက္နက္ျဖင့္ ျပည္သူကိုသတ္" ဆိုသည့္ အာဏာရွင္မ်ား အၿမဲရြက္ဆိုေနေသာ ဂါထာေတာ္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္မွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔သြား၍ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ သံေရးတမန္ေရး ခင္းလိုက္ေသးသည္္။ ထို႔အျပင္ "တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ တိုင္ျပည္အင္းအားရိွမည္"ဟုဆိုကာ ျပည္ပရန္ကိုကာကြယ္ေနသည့္အလား ျပည္သူလူထုမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ေဒသကို ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္။

ယခုအခိ်န္အခါ အရပ္ဝတ္စစ္အာဏာရွင္မ်ားရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္း၊ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရင္းဇစ္ျမစ္သည္"ေရႊ"ဂတ္(စ္)စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ "ေရႊ"ဂတ္(စ္)စီမံကိန္းအား အရပ္သား အေရၿခံဳထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ထိုမွရရိွေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္ဆိုးရွည္စြာအုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အရပ္သားအစိုးရတစ္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္"ေရႊ"ဂတ္(စ္)ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေပသည္။ ယခုလက္ရိွအခိ်န္တြင္ အရပ္ဝတ္တစ္ပိုင္း အာဏာရွင္အစိုးရမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္"ေရႊ"ဂတ္(စ္)ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအား ျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လံုးမွ မိမိတို႔ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုရရိွရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ဒီအတိုင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကမည္ဆိုပါက ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ တာဝန္မေက်သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားပီပီ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ တျခားရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ရရိွရန္ အားလံုးပူးေပါင္း တိုက္ပဲြဝင္သြားၾကပါဟု တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

Written by ေကာင္းေက်ာ္ဇံ

No comments:

Post a Comment