Wednesday, 16 January 2013

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းအေပၚ ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပမည္

ေအးစပယ္ျဖဴ   |   Thursday, 10 January 2013
ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းေနမႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာကို ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းေနမႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာကို ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ ေရးေကာ္မတီ (Myanmar - China Pipline Watch
Committee) ၏ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအေပၚ ေလ့လာမႈ
အစီရင္ခံစာႏွင့္ အခ်က္ကိုးခ်က္ပါ အၾကံျပဳခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ
မ်ား၊ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္သည့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ စိမ္းေရာင္စို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ ဦးတင္သစ္
က ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။


"ဒီလို ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းက ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
အက်ဳိးတူျဖစ္တဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္ခ်င္တာပါ"ဟု ဦးတင္သစ္က ေျပာ
သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန႔ အထိ ျပဳလုပ္ေသာ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း ရာတစ္ေလွ်ာက္ ေဒသ
မ်ားမွ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း ၁၄ ခုမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယ
အႀကိမ္ေျမာက္ စည္းေ၀းပြဲတြင္ စုစည္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊
ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း အေပၚ ေကာ္မတီ၏ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈ
မွတ္တမ္းအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္း လင္းေျပာၾကားမႈအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ
မ်ား၊ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ေျမယာ / သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ၊
သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ ေျမယာ၊ သီးႏွံ၊ ေရသြင္းေျမာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္ အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လမ္း
ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ား စသည္တို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းေနမႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းေနမႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ရွယ္ ယာ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး
ပိုင္ဆိုင္ထား ေသာ တ႐ုတ္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ South East Asia Crude Oil
Pipline Co Ltd (SEOAP) ႏွင့္ South East Asia Gas Pipeline ၏ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဌာန
မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ တင္ျပသည့္
ျပႆနာမ်ားအေပၚ အေလးထားပါ ေၾကာင္း၊ ထိုျပႆနာမ်ားကိုေလ့လာၿပီး မွန္ကန္ပါက ျမန္မာ
ဥပေဒကိုလိုက္နာၿပီး စနစ္တက် ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။
"အစီရင္ခံစာထဲမွာ နားလည္မႈလြဲေနတဲ့အခ်က္တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ပိုက္လိုင္းကို ၁၅ ေပ
(ငါးမီတာ) ခန္႔အနက္မွာ ျမႇဳပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာက အနက္ဆံုးေနရာဟာ ၁၅ ေပရွိ တယ္လို႔
ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေျမ အမ်ဳိးအစားအလိုက္၊ အေျခအေနအလိုက္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာလည္း
မရွိပါဘူး။ ေနရာတိုင္း ၁၅ ေပ ရွိရမယ္ဆိုတာ နားလည္မႈလြဲတာပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁ ဒသမ ၂ မီတာ
အနက္မွာရွိပါတယ္။ ဒါ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဒီထက္ပိုနက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေဘးကင္းမႈရွိတဲ့အနက္ပါ။
ဒါကိုလည္း စံုစမ္းၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္သန္းခ (Right of way) အျဖစ္
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၈၁ သန္းႏွင့္ ကမၻာ့အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမွ သယ္
ေဆာင္လာေသာ ေရနံစိမ္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ခ (Transit  Fees) အျဖစ္
ေရနံ တစ္တန္လွ်င္ ကန္တစ္ေဒၚလာရရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္ေသာ ေရႊသဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအတြက္မူ တစ္ဆင့္သယ္ေဆာင္ခ
(transit  Fees) ေပးေဆာင္ရန္မလို ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ စီမံကိန္းမွရရွိမည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ
လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအတြက္ မည္သို႔ ထိထိေရာက္
ေရာက္ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာ ဘ႑ေငြစီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ပြင့္
လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အသိေပးေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စီးပြားေရး
စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္သည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိေရး အထူးဂ႐ုျပဳ
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စြမ္းအင္အပါအ၀င္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းၿပီး ေနာက္ ပိုလွ်ံေသာပမာဏကိုသာ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရန္
မူ၀ါဒတစ္ရပ္ အလ်င္အျမန္ခ်မွတ္ေရး၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ႀကိဳတင္သိရွိခြင့္၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားရွိေရး၊ ပတ္၀န္း
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္း
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစညး္အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ ေဘးျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္
မ်ားကပါ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ၫႊန္ၾကား ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ျပည္သူလူထု
ထံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အသိေပးေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ပိုက္လုိင္း
ေပါက္ကြဲမည့္အေရး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပိုက္အရည္အေသြး၊ ပိုက္ဆက္နည္းပညာႏွင့္ အရည္
အေသြးမီ- မမီ၊ ေျမျမႇဳပ္စဥ္ လံုေလာက္ေသာ အနက္ေပ ရွိ၊ မရွိ၊ ငလ်င္၊ ေတာင္က်ေရ စေသာ
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕မ်ားက
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ယွဥ္လ်က္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခြင့္ျပဳေရး၊ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္
ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အစားထိုးျပဳစုမႈ အစီအစဥ္မ်ား
(Recovery Plan) ေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ရန္ အခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ကို
လည္း အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။
http://myanmar.mmtimes.com/index.php/national-news/3085-2013-01-10-05-52-25.html 

No comments:

Post a Comment